Modernization of Meat Treatment Enterprises

17/8/2006-9/10/2006  
Περιοχή εφαρμογής: ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δήμος Θάσου ( Τα δημοτικά διαμερίσματα : Λιμένα, Θεολόγου, Καλλιράχης, Μαριών , Λιμεναρίων, Παναγίας, Ποταμιάς, Πρίνου, Ραχωνίου και Σωτήρος )
Δήμος Φιλίππων (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ζυγού , Κρυονερίου, Παλαιάς Καβάλας, Κορυφών , Λιμνιάς και Πολυνέρου )
Δήμος Χρυσούπολης (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ξεριά, Παραδείςου, Αβραμηλιάς, Διαλεχτού, Ζαρκαδιάς , Πέρνης , Πετροπηγής, Ποντολιβάδου, και Γέροντα.)
Δήμος Ορφανού (Τα δημοτικά διαμερίσματα: Ακροποτάμου, Γαληψού και Ποδοχωρίου )
Δήμος Ελευθερούπολης ( Το δημοτικό διαμέρισμα Χρυσοκάστρου ))
Δήμος Καβάλας ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Χαλκερού και Νέας Καρβάλης ( Λεύκη )
Δήμος Πιερέων ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Μεσσιάς και Πλατανότοπου )
Για : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
 

Εκσυγχρονισμό – επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης –   τυποποίησης προϊόντων ζωϊκής  παραγωγής. Ιδιαίτερα προβλέπονται ενισχύσεις υφιστάμενων επιχειρήσεων στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμών που προβλέπονται από την ΚΥΑ 450/2001 και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν προκαθορισμένες προδιαγραφές, να συμμετέχουν στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας και την Διεπαγγελματική συνεργασία,  θα φέρουν το ειδικό “σήμα” του Προγράμματος που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και που αποτελεί βασικό σημείο καινοτομίας καθώς  επίσης και την υποχρέωση για τροφοδότηση  στα Κέντρα Εστίασης και τα καταλύματα του Προγράμματος συνδέοντας τα τοπικά προϊόντα  με τον Αγροτικό  Τουρισμό.   
 

Για:  
·          Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          Βελτίωση ακινήτων.
·          Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
·          Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και λοιπών συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος.
·          Αγορά καινούργιων ειδικών οχημάτων αναγκαίων για τη μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.  Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          Αγορά των απαραίτητων επίπλων οργάνωσης του γραφείου διαχείρισης και εργαστηρίου.
 

Loan Cost for Investment Loans

1/9/2006-1/9/2008  
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για : Επιχειρήσεις (Υφιστάμενες, νέο-ιδρυόμενες ή υπό σύσταση),  οιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας εκτός αυτών που εξαιρεί ο Καν. 69/2001
 

Eπιδότηση του κόστους δανεισμού των τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα.
 

·         

Creation & Modernizaation of enterprises dealing with animal products.

19/8/2006-10/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (ορισμένοι Δήμοι)   


Για : Φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των Δήμων που έχουν τις προϋποθέσεις υλοποίησης επενδύσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζεται η δράση

 

    

Δημιουργία ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μεταποίησης προϊοντων ζωικής παραγωγής. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα πρέπει τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές οργάνωσης και λειτουργίας και θα συμμετέχουν σε δίκτυο ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (cluster). Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που θα πιστοποιηθούν κατά τα συστήματα πιστοποίησης ποιότητας (ISO κλπ) και ασφάλειας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000).
  Για:  
·          διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
·          προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
·          εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού και λοιπών συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος.
·          αγορά καινούργιων ειδικών οχημάτων αναγκαίων για τη μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.  Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι συνολικού προϋπολογισμού 10.000 ΕΥΡΩ.
·          απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας λειτουργίας της επιχείρησης από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 κ.λ.π.). Συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκπαίδευσης προσωπικού στην περίπτωση του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000.
·          αγορά και εγκατάσταση Telex, Fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας  και ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου λογισμικού και  telescripteurs) και συστημάτων ασφάλειας των εγκαταστάσεων.
·          αγορά των απαραίτητων επίπλων οργάνωσης του γραφείου διαχείρισης και εργαστηρίου.
·          Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες έρευνας αγοράς, εδαφοτεχνικές μελέτες, άδεια ανέγερσης κτιρίων, ασφάλιση μηχανολογικού εξοπλισμού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπές απαιτούμενες άδειες και μέχρι ορίου 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
  

Establishment & Modernization of enterprises

9/8/2006-4/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Δήμοι ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΣΣΗΡΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΑΔΥΤΟΥ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, καθώς και στα Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΚΟΛΧΙΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΥΝΩΝ του Δ.Λαγκαδά, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Δ.Βασιλικών, ΒΡΑΣΝΩΝ του Δήμου Αγίου Γεωργίου, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ του Δήμου Κορώνειας και ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ και ΒΟΛΒΗΣ του Δήμου Ρεντίνας.
Για : Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικούς φορείς
    

Δημιουργία επιχειρήσεων ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων στον τομέα της μεταποίησης – τυποποίησης της τοπικής ζωικής παραγωγής, καθώς και νέων προϊόντων  (υγιεινής διατροφής, βιολογικής καλλιέργειας, νέες συσκευασίες). Όλες οι επενδύσεις πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα προκύψουν από τις εμπειρογωνμοσύνες του προγράμματος. Επιπλέον, θα πρέπει να συμμετέχουν στο cluster μεταποιητικών επιχειρήσεων, που θα δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της ΑΝΕΘ.  Συγκεκριμένα, ενισχύεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων στην «καθαρή περιοχή».
 Για:  
·          Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
·          Κτίρια
·          Αγορές καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων
·          Αγορά λοιπού εξοπλισμού
·          Εγκατάσταση εξοπλισμού / δημιουργία εγκαταστάσεων
·          Μελέτες/ έρευνες
·          Λοιπές υπηρεσίες
·          Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας (ISO, HACCP)
·          Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού