Establishment of New Enteprises by Young People

 

  …. για Ενίσχυση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες, σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.
Προθεσμία :
15/6/2009-30/6/2009
  

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για : Νέους και Νέες

Για :
Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων
Προβολή-Προώθηση, Αλλες Δαπάνες, Υπηρεσίες Συμβούλων
                  
  


 

Free Know-How to Enterprises

 


 
…. για Καινοτόμες συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες γνώσης / εμπειρογνωμοσύνης σε επιχειρήσεις.
>26/3/2009
                           

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για : Επιχειρήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για :  Συμβουλές σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Πρόβλημα που για να αντιμετωπιστεί χρειάζεστε συμβουλές ή υποστήριξη απο φορέα που διαθέτει την τεχνογνωσία/εμπειρογνωμοσύνη, όπως Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Εταιρείες Έρευνας κ.α 


                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrated Urban Development Program for Argostoli Area


  

2/11/2005-16/2/2007   
Περιοχή εφαρμογής: ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Δήμος Αργοστολίου (περιοχή Λυκιαρδοπουλάτα – Λαϊκές Κατοικίες και ΒΙΠΕ)
 Για :
Ι) 92  άμεσα ωφελούμενοι: άνεργοι, υποαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
II) Επιχειρήσεις, που επιχορηγούνται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
III) Άνεργοι ή / και εργαζόμενοι (υποαπασχολούμενοι ή ετεροαπασχολούμενοι), που διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και ειδικότητες για να απασχοληθούν από τους φορείς, στην παροχή υπηρεσιών «Συμβουλευτικής».ωµένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα

  

·         διοργάνωση των συνεδριών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης  της κοινής γνώμης καθώς και δικτύωσης των ωφελουμένων.
·          \δημιουργία  των νέων θέσεων εργασίας για ανέργους και  τα άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων (π.χ. τα άτομα με αναπηρία κ.α.).
·          δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων από νέους ελεύθερους επαγγελματίες (αυτοαπασχόληση). 
·          υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης στα πιστοποιημένα ΚΕΚ (συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλοποίησης των προγραμμάτων από τα ΚΕΚ, της καταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος και των αμοιβών για την  πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις ή φορείς).
·          καταβολή αμοιβής για την πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις, στα πλαίσια προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής πείρας και δεξιοτήτων (stage).
 

Για:  
1) Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση  σε νέες θέσεις εργασίας, για 18 μήνες (σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις) ή  για 24 μήνες (σε μεγάλες επιχειρήσεις) με τα εξής ποσά:
16 €/ημέρα για κάθε μισθωτό πλήρους απασχόλησης,
8 €/ημέρα για κάθε  μισθωτό μερικής απασχόλησης (από 4 ώρες και πάνω ημερησίως),
20 €/ημέρα για κάθε μισθωτό άτομο σε μειονεκτική θέση.
24 €/ημέρα για κάθε μισθωτό άτομο με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
2) Επιχορήγηση των νέων ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή η αυτοαπασχόληση των ανέργων που υπάγονται στο πρόγραμμα και δημιουργούν τη δική τους μικρή επιχείρηση, με τα παρακάτω ποσά:
9.000 € για κάθε νέο – νέα ελεύθερο επαγγελματία,
10.000 € για κάθε άτομο που είναι σε μειονεκτική θέση
12.000 € για τα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ).
3) Καταβολή επιδόματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας – stage (για 9 μήνες, 22 ημέρες ανά μήνα), ως εξής:
– Για τους ασκούμενους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 25 € μικτά / ημέρα
– Για τους ασκούμενους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 21 € μικτά / ημέρα4) Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος στους συμμετέχοντες στα προγράμματα κατάρτισης ως εξής:
 
3,50 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης – στους ανέργους

με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας
 
5,00 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης – στους καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
πληθυσμού
 
1,80 € μικτό ανά καταρτιζόμενο υποαπασχολούμενο-εργαζόμενο.

Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους. 
5) Καταβολή επιχορήγησης στις επιχειρήσεις ή φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ύψους  μέχρι 1,80 € μικτό ανά ώρα πρακτικής εξάσκησης για  κάθε καταρτιζόμενο που συμμετέχει σ΄ αυτή.

Improvement or Establishment of Museums

4/9/2006-31/10/2006 μέχρι 14:00 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ  

Ολόκληρος ο Νομός, πλην των: Δήμοι Ρόδου, Ιαλυσού, Κω, Αστυπάλαιας, Σύμης, Μεγίστης, Τήλου, Νισύρου και τα Δημοτικά Διαμερίσματα Καλυθιών, Κοσκινού Ρόδου και Καρδάμαινας Κω.
Για : Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς, Μ.Κ.Ο (με σχετικό καταστατικό σκοπό)

Μελέτες, κτιριακά, περιβ. χώρος, εξοπλισμός
 Για:  
α) για ανταποδοτικά έργα: 75% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
β) για μη ανταποδοτικά: 100% του συνολικού επιλέξιμου κόστους
Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών :
·          Μικρά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, εξηλεκτρισμός).
·          Εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου, τα οποία έχουν αισθητική και ιστορική σημασία (μνημεία, μύλοι, γεφύρια, βρύσες, μοναστήρια κ.λ.π.).
·          Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις ή βελτίωση / αναβάθμιση υφισταμένων (κατά προτεραιότητα χαρακτηρισμένων ως παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων) για τη δημιουργία μουσείων και κέντρων πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού απαιτούμενων για τη λειτουργία τους.
·          Καταγραφή πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων αγροτικής κληρονομιάς με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους.
·          Αγορά εκθεμάτων που σχετίζονται με την τοπική αγροτική – πολιτιστική κληρονομιά κάθε περιοχής στα πλαίσια των μουσείων (π.χ. παραδοσιακές ενδυμασίες, κεντήματα, υφαντά, εργαλεία που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα σε αγροτικές εργασίες, παραδοσιακά μουσικά όργανα, γραπτά ιστορικά ή πολιτιστικά ντοκουμέντα κ.λ.π.).
·          Απαιτούμενες τεχνικές και λοιπές μελέτες και άδειες, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λ.π., το κόστος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του έργου και μόνο στις περιπτώσεις ιδιωτικών φορέων.
·          Δαπάνες προβολής στα πλαίσια των μουσείων (σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίων-αφισών – εκδόσεων, κόστος δημιουργίας σελίδων και δικτυακών τόπων κλπ)
 
·          ·          ·          ·          ·          ·          ·         

·          ·          ·          ·          ·          ·          ·         

δημιουργία νέων μουσείων και την βελτίωση ή αναβάθμιση των υφιστάμενων, για την παρουσίαση και προβολή των εκθεμάτων που σχετίζονται με την τοπική αγροτική-πολιτιστική κληρονομιά κάθε περιοχής, όπως είναι οι παραδοσιακές ενδυμασίες, τα κεντήματα και υφαντά, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα σε αγροτικές εργασίες, τα παραδοσιακά μουσικά όργανα, τα γραπτά ιστορικά ή πολιτιστικά ντοκουμέντα, τα εκκλησιαστικά αντικείμενα κλπ.).
 

Regional Promotion

4/9/2006-3/11/2006  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Δήμοι: ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ, ΛΑΜΠΕΙΑΣ, ΠΗΝΕΙΑΣ, ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ, ΛΑΣΙΩΝΟΣ, ΦΟΛΟΗΣ
Και τα Δημοτικά διαμερίσματα των Δήμων: ΑΓ.ΗΛΙΑΣ, ΑΝΗΛΙΟ, ΑΡΗΝΗ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ΚΑΛΙΔΟΝΑ, ΛΕΠΡΕΟ, ΜΑΚΙΣΤΟΣ ΜΗΛΕΑ, ΜΙΝΘΗ, ΞΗΡΟΧΩΡΙ, ΠΡΑΣΙΔΑΚΙ, ΡΟΔΙΝΑ, ΣΜΕΡΝΑ, ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ, ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ του Δήμου ΖΑΧΑΡΩΣ
ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΒΑΣΙΛΑΚΙ, ΚΑΜΕΝΑ, ΚΑΥΚΩΝΙΑ, ΚΛΑΔΕΟΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΩΛΕΝΗΣ, ΛΙΝΑΡΙΑ, ΛΟΥΒΡΟ, ΜΑΓΕΙΡΑ, ΜΙΡΑΚΑ, ΜΟΥΡΙΑ, ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ, ΠΕΥΚΕΣ, ΧΕΛΙΔΟΝΙ, του Δήμου ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΓ.ΗΛΙΑΣ, ΠΗΝΕΙΩΝ, ΓΕΡΑΚΙ, ΔΑΦΝΙΩΤΙΣΣΑ, ΔΑΦΝΗ, ΚΕΝΤΡΟ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΠΗΝΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, του δήμου ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΚΟΡΥΦΗ, του Δήμου ΙΑΡΔΑΝΟΥ
ΑΕΤΟΡΑΧΗ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΝΗΣΙ, ΞΕΝΙΕΣ (ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ) του δήμου ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
ΒΡΙΝΑ, ΓΡΑΙΚΑ, ΓΡΥΛΛΟΣ, ΔΙΑΣΕΛΛΑ, ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ, ΠΛΑΤΙΑΝΑ, ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙ, ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ, ΤΡΥΠΗΤΗ, ΦΡΙΞΑ του Δήμου ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ, ΓΟΥΜΕΡΟ, ΚΑΡΥΑ, ΚΛΙΝΔΙΑ, ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ, ΜΟΥΖΑΚΙ, ΠΕΥΚΗ, ΩΛΕΝΑ του δήμου ΩΛΕΝΗ
Για : Ο.Τ.Α, Ν.Α, Ενώσεις & Επιχειρήσεις αυτών, Ο.Τ.Δ., Συλλογικοί φορείς
 
ενέργειες οι οποίες θα αναληφθούν από συλλογικούς φορείς με σκοπό την προβολή της περιοχής παρέμβασης είτε τομέων του τοπικού κοινωνικοοικονομικού ιστού (πολιτιστικοί πόροι, φυσικοί πόροι, παραδόσεις κλπ).
Ειδικότερα θα ενταχθούν δράσεις για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης, είτε με στόχο την προσέλκυση μικρών επενδυτικών σχεδίων στους τομείς που διαπιστώνονται τέτοια πλεονεκτήματα, είτε με στόχο την προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης επισκεπτών στις περιοχές αυτές.
 
 

Creation and Modernization of Handcraft Traditional Enterprises. Boost of Traditional Proffessions

17/8/2006-9/10/2006  
Περιοχή εφαρμογής: ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δήμος Θάσου ( Τα δημοτικά διαμερίσματα : Λιμένα, Θεολόγου, Καλλιράχης, Μαριών , Λιμεναρίων, Παναγίας, Ποταμιάς, Πρίνου, Ραχωνίου και Σωτήρος )
Δήμος Φιλίππων (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ζυγού , Κρυονερίου, Παλαιάς Καβάλας, Κορυφών , Λιμνιάς και Πολυνέρου )
Δήμος Χρυσούπολης (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ξεριά, Παραδείςου, Αβραμηλιάς, Διαλεχτού, Ζαρκαδιάς , Πέρνης , Πετροπηγής, Ποντολιβάδου, και Γέροντα.)
Δήμος Ορφανού (Τα δημοτικά διαμερίσματα: Ακροποτάμου, Γαληψού και Ποδοχωρίου )
Δήμος Ελευθερούπολης ( Το δημοτικό διαμέρισμα Χρυσοκάστρου ))
Δήμος Καβάλας ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Χαλκερού και Νέας Καρβάλης ( Λεύκη )
Δήμος Πιερέων ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Μεσσιάς και Πλατανότοπου )
Για : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
 

Ίδρυση νέων και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων Βιοτεχνικών μονάδων όπως οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης – Ενίσχυση παραδοσιακών επαγγελμάτων (βιοτεχνίες ξύλου, βαρελιών, χάλκινων ειδών, υφαντών, χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και διαφόρων άλλων χρηστικών ειδών ή ειδών λαϊκής τέχνης, οποιασδήποτε μορφής οικοτεχνίας παραδοσιακού χαρακτήρα και προσδιοριστικών προϊόντων της περιοχης παρέμβασης, άλλα προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερα τοπικά παραδοσιακά χαρακτηριστικά ή ενισχύουν τις υπόλοιπες αγροτικές δραστηριότητες κ.λ.π) με υποχρέωση ενσωμάτωσής τους στην Διεπαγγελματική Συνεργασία (Cluster) και σήμανση των προϊόντων τους.
 

Για:  
·          ίδρυση, επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          δημιουργία εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          σύνταξη μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης, η σύνταξη μελετών έρευνας αγοράς, η έκδοση των απαιτούμενων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, και οι προβλεπόμενες δαπάνες αμοιβής του επιβλέποντα μηχανικού, καθώς και δαπάνες ασφάλισης μηχανολογικού εξοπλισμού και απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ) στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
·          δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          παραγωγή διαφημιστικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
·          σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων, αφισών, σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd), καθώς και καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
 

Creation and Modernization of Handcraft Traditional Enterprises. Boost of Traditional Proffessions

17/8/2006-9/10/2006  
Περιοχή εφαρμογής: ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δήμος Θάσου ( Τα δημοτικά διαμερίσματα : Λιμένα, Θεολόγου, Καλλιράχης, Μαριών , Λιμεναρίων, Παναγίας, Ποταμιάς, Πρίνου, Ραχωνίου και Σωτήρος )
Δήμος Φιλίππων (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ζυγού , Κρυονερίου, Παλαιάς Καβάλας, Κορυφών , Λιμνιάς και Πολυνέρου )
Δήμος Χρυσούπολης (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ξεριά, Παραδείςου, Αβραμηλιάς, Διαλεχτού, Ζαρκαδιάς , Πέρνης , Πετροπηγής, Ποντολιβάδου, και Γέροντα.)
Δήμος Ορφανού (Τα δημοτικά διαμερίσματα: Ακροποτάμου, Γαληψού και Ποδοχωρίου )
Δήμος Ελευθερούπολης ( Το δημοτικό διαμέρισμα Χρυσοκάστρου ))
Δήμος Καβάλας ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Χαλκερού και Νέας Καρβάλης ( Λεύκη )
Δήμος Πιερέων ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Μεσσιάς και Πλατανότοπου )
Για : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
 

Ίδρυση νέων και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων Βιοτεχνικών μονάδων όπως οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης – Ενίσχυση παραδοσιακών επαγγελμάτων (βιοτεχνίες ξύλου, βαρελιών, χάλκινων ειδών, υφαντών, χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και διαφόρων άλλων χρηστικών ειδών ή ειδών λαϊκής τέχνης, οποιασδήποτε μορφής οικοτεχνίας παραδοσιακού χαρακτήρα και προσδιοριστικών προϊόντων της περιοχης παρέμβασης, άλλα προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερα τοπικά παραδοσιακά χαρακτηριστικά ή ενισχύουν τις υπόλοιπες αγροτικές δραστηριότητες κ.λ.π) με υποχρέωση ενσωμάτωσής τους στην Διεπαγγελματική Συνεργασία (Cluster) και σήμανση των προϊόντων τους.
 

Για:  
·          ίδρυση, επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          δημιουργία εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          σύνταξη μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης, η σύνταξη μελετών έρευνας αγοράς, η έκδοση των απαιτούμενων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, και οι προβλεπόμενες δαπάνες αμοιβής του επιβλέποντα μηχανικού, καθώς και δαπάνες ασφάλισης μηχανολογικού εξοπλισμού και απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ) στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
·          δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          παραγωγή διαφημιστικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
·          σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων, αφισών, σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd), καθώς και καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
 

ISO, HACCP Establishment

17/8/2006-9/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δήμος Θάσου (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Λιμένα,  Θεολόγου, Καλλιράχης, Μαριών , Λιμεναρίων, Παναγίας, Ποταμιάς, Πρίνου, Ραχωνίου και Σωτήρος )
Δήμος Φιλίππων (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ζυγού , Κρυονερίου, Παλαιάς Καβάλας, Κορυφών , Λιμνιάς και Πολυνέρου )
Δήμος Χρυσούπολης (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ξεριά, Παραδείςου, Αβραμηλιάς, Διαλεχτού, Ζαρκαδιάς , Πέρνης , Πετροπηγής, Ποντολιβάδου, και Γέροντα.)
Δήμος Ορφανού (Τα δημοτικά διαμερίσματα: Ακροποτάμου, Γαληψού και Ποδοχωρίου )
Δήμος Ελευθερούπολης ( Το δημοτικό διαμέρισμα Χρυσοκάστρου )
Δήμος Καβάλας ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Χαλκερού και Νέας Καρβάλης ( Λεύκη )
Δήμος Πιερέων ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Μεσσιάς και Πλατανότοπου ))
Για : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας ( ISO, HACCP, κλπ ), τόσο για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στα δίκτυα του Τοπικού Προγράμματος Ν. Καβάλας, όσο και για άλλες μεμονωμένες επιχειρήσεις που θα εντάσσονται όμως στη φιλοσοφία του προγράμματος.
Οι φορείς που θα προτείνουν «Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων-Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP)» έχουν την δυνατότητα πιστοποίησης μόνο κατά το Διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ 22000 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000. To ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1416 «Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων-Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP)», αφού πέρα των απαιτήσεων για τη διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων περιλαμβάνει τόσο τη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών όσο και τις διαχειριστικές διεργασίες του ISO 9001, όπως η ανάλυση δεδομένων και η συνεχής βελτίωση.
Για:  
·          Εκπόνηση μελετών έρευνας της αγοράς ως προς την διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης των τοπικών ποιοτικών προϊόντων.
·          Εκπόνηση λοιπών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας, σχετικές με την προώθηση στην αγορά τοπικών προϊόντων ποιότητας.
·          Τη σύλληψη και το σχεδιασμό νέων προϊόντων ποιότητας.
·          Προπαρασκευή αιτήσεων – φακέλων για την αναγνώριση ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης, βιολογικών προϊόντων, ιδιοτυπίας, εισαγωγή και ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας (ISO, HACCP, κ.λπ).
·          Το κόστος μελέτης των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
·           Το κόστος αρχικής πιστοποίησης και το κόστος ελέγχων από αναγνωρισμένους Οργανισμούς.
·          Κατάρτιση, από τον Οργανισμό ο οποίος πραγματοποιεί την πιστοποίηση, του προσωπικού των τελικών αποδεκτών για την εισαγωγή των συστημάτων ποιότητας.
·           Το κόστος δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (websites) σε νέους ή υφιστάμενους δικτυακούς τόπους
  

Establishment or Modernization of Diner Facilities

19/8/2006-10/10/2006 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Για : Φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής
Ίδρυση νέων χώρων εστίασης ή των εκσυγχρονισμό ήδη υπαρχόντων χώρων. Οι επιχειρήσεις (χώροι εστίασης) που θα ενταχθούν θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές αναφορικά με την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία τους,  όπως αυτές καθορίστηκαν  από την ειδική μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη που έχει  εκπονηθεί από την αναπτυξιακή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα είναι η συμμετοχή τους σε δίκτυο ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (cluster)
   

Για:  
·          δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
·          αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
·          διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, όπως κατασκηνωτικού, αθλητικού, ορειβατικού, φυσιολατρικού (π.χ. εκτροφείου αρπακτικών πουλιών), ιαματικού, ορεινής ποδηλασίας, rafting, κανώ καγιάκ, καταδυτικού, ιππασίας (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των ίππων), τοξοβολίας, πλωτής περιήγησης (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ειδικών προδιαγραφών επαγγελματικού πλωτού μέσου και εξοπλισμού ασφαλούς πλοήγησης, δυναμικότητας μεταφοράς κατ΄ ελάχιστο 15 και κατά μέγιστο 30 επιβατών), καθώς και η αγορά εξοπλισμού ομάδων διάσωσης.
·          αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ενναλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ) και μετά τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών. 
·          δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.
·          παραγωγή διαφημιστικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
·          Καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα πλαίσια των τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
·          δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια στην αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.3
·          αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, video, DVD κ.λπ.) για τις υποδομές διανυκτέρευσης καθώς και για λοιπές επενδύσεις στην περίπτωση που τεκμηριώνεται πλήρως από τη δραστηριότητά τους.
 

Cooperate to invest in Greece & Greek Islands

Coperation with Greek individuals could prove quite fruitful. See below, every day, all activities that Greek people get free funding for. New ideas are on the way! Comment to Express your Interest and get details.