«Αναζητείστε τη δική σας περίπτωση με λέξεις-κλειδιά» π.χ. ξενώνες, fax, Δροσοχώρι κ.ο.κ.  Θα εκπλαγείτε όταν συνειδητοποιήσετε ότι σχεδόν όλες οι δραστηριότητες επί 20ετία χρηματοδοτούνται στο Ελληνικό κράτος

Cooperate to invest in Greece & Greek Islands

Coperation with Greek individuals could prove quite fruitful. See below, every day, all activities that Greek people get free funding for. New ideas are on the way! Comment to Express your Interest and get details.

  

 

δημιουργία υποδομών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης καθώς και κλειστών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων, από μεταφορικές ή και εμπορικές επιχειρήσεις, υπο ενιαίο φορέα.  

 

  

Για : ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ & ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

  

Για:

Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Αγορά τελειωμένων ή ημιτελών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων που παραμένουν σε αδράνεια και δεν χρησιμοποιούνται τουλάχιστον για δύο (2) έτη.

Αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των βιομηχανικών επιχειρηματικών περιοχών και των τεχνοπόλεων ή τεχνολογικών πάρκων..

Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.

Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών, συστημάτων δημιουργίας ηλεκτρονικών αγορών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού καθώς και δαπανών εξοπλισμού για τη διασφάλιση του ηλεκτρονικού περιεχομένου.

Δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.

Δαπάνες για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, προκειμένου για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται για περιβαλλοντικούς λόγους, εφόσον μετεγκαθίστανται σε ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., λοιπές Β.Ε.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ. και ΒΙ.ΠΑ.).

Αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και την κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.

Αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων μόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας.

Κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθμών, κτιρίων ή εγκαταστάσεων, καθώς και την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, προοριζομένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.

Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μεταφορικών μέσων πλην του εξοπλισμού που προορίζεται για την υποδομή και την κίνησή τους, εφόσον είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές.

Δαπάνες μελετών, αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού, εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.

Δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.

Δαπάνες που συνδέονται με την μεταφορά τεχνολογίας , άδειες εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις .

Δαπάνες μελετών και τις αμοιβές συμβούλων για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τους περιορισμούς της ΕΕ.

Αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, του αναγκαίου λογισμικού και περαιτέρω ανάπτυξής του μέχρι 60% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, που αφορά ανάπτυξη λογισμικού.

Δαπάνες κατασκευής δικτυακών υποδομών πρόσβασης καθώς και ειδικών βοηθητικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αποσκοπεί στη λειτουργία του δικτύου και στην υποστήριξη της διασύνδεσής του με υφιστάμενα δίκτυα.

Οι Δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία. Επίσης μπορούν να ενισχύονται δαπάνες για άυλες επενδύσεις για αμοιβές μελετών συμβούλων σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 8% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Λειτουργικές δαπάνες δεν ενισχύονται.

Οι άυλες επενδύσεις θα πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση και θα αποκτούνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά.

Οι ενισχύσεις για αμοιβές μελετών συμβούλων παρέχονται μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και δεν αφορούν συνήθεις λειτουργικές δαπάνες αυτών.

 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργία εμπορευματικών σταθμών, κέντρων και διαμετακομιστικών κέντρων

 

Συνεργαζόμενες εμπορικές και μεταφορικές επιχειρήσεις, υπό ενιαίο φορέα, για την δημιουργία εμπορευματικών σταθμών, εμπορευματικών κέντρων και διαμετακομιστικών κέντρων.

 

Για : ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ & ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

Για:

Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Αγορά τελειωμένων ή ημιτελών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων που παραμένουν σε αδράνεια και δεν χρησιμοποιούνται τουλάχιστον για δύο (2) έτη.

Αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των βιομηχανικών επιχειρηματικών περιοχών και των τεχνοπόλεων ή τεχνολογικών πάρκων..

Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.

Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών, συστημάτων δημιουργίας ηλεκτρονικών αγορών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού καθώς και δαπανών εξοπλισμού για τη διασφάλιση του ηλεκτρονικού περιεχομένου.

Δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.

Δαπάνες για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, προκειμένου για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται για περιβαλλοντικούς λόγους, εφόσον μετεγκαθίστανται σε ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., λοιπές Β.Ε.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ. και ΒΙ.ΠΑ.).

Αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και την κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.

Αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων μόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας.

Κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθμών, κτιρίων ή εγκαταστάσεων, καθώς και την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, προοριζομένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.

Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού μεταφορικών μέσων πλην του εξοπλισμού που προορίζεται για την υποδομή και την κίνησή τους, εφόσον είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές.

Δαπάνες μελετών, αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού, εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.

Δαπάνες εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.

Δαπάνες που συνδέονται με την μεταφορά τεχνολογίας , άδειες εκμετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις .

Δαπάνες μελετών και τις αμοιβές συμβούλων για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τους περιορισμούς της ΕΕ.

Αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, του αναγκαίου λογισμικού και περαιτέρω ανάπτυξής του μέχρι 60% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, που αφορά ανάπτυξη λογισμικού.

Δαπάνες κατασκευής δικτυακών υποδομών πρόσβασης καθώς και ειδικών βοηθητικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αποσκοπεί στη λειτουργία του δικτύου και στην υποστήριξη της διασύνδεσής του με υφιστάμενα δίκτυα.

Οι Δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία. Επίσης μπορούν να ενισχύονται δαπάνες για άυλες επενδύσεις για αμοιβές μελετών συμβούλων σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 8% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Λειτουργικές δαπάνες δεν ενισχύονται.

Οι άυλες επενδύσεις θα πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση και θα αποκτούνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά.

Οι ενισχύσεις για αμοιβές μελετών συμβούλων παρέχονται μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και δεν αφορούν συνήθεις λειτουργικές δαπάνες αυτών.

«Αναζητείστε τη δική σας περίπτωση με λέξεις-κλειδιά» π.χ. ξενώνες, fax, Δροσοχώρι κ.ο.κ.  Θα εκπλαγείτε όταν συνειδητοποιήσετε ότι σχεδόν όλες οι δραστηριότητες επί 20ετία χρηματοδοτούνται στο Ελληνικό κράτος

Cooperate to invest in Greece & Greek Islands

Coperation with Greek individuals could prove quite fruitful. See below, every day, all activities that Greek people get free funding for. New ideas are on the way! Comment to Express your Interest and get details.

Boosting Gipsies’ Entrepreneurship

9/2/2007-27/4/2007  6 
Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για : ΡΟΜ (άνδρες-γυναίκες) γεννημένοι μέχρι και το 1989.
ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των ΡΟΜ, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση υφισταμένων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών με έμφαση στις περιοχές των τόπων συγκέντρωσης και διαμονής των
Για:
·          Εξοπλισμό και Ειδικές Εγκαταστάσεις – Επιχορηγούμενη δαπάνη μέχρι 165.000 €
·          Διαμόρφωση Χώρων, Προβολή-Προώθηση και  Άλλες Δαπάνες – Επιχορηγούμενη δαπάνη μέχρι 40.000 €
 
Δες αν δικαιούσαι χρηματοδότηση.

Investments in PC and Communications technology

 4/12/2006-2/3/2007  
 

Περιοχή εφαρμογής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 

Για :
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών (ΠΡΟΣΟΧΗ: Συγκεκριμένοι κωδικοί)
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, πλην των επιχειρήσεων παραγωγής συνθετικών ινών που δεν είναι επιλέξιμες
Κατασκευή ειδών ένδυσης – κατεργασία και βαφή γουναρικών
Κατεργασία και δέψη δέρματος – κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής.
Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων.
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
Κατασκευή προϊόντων
από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
Παραγωγή βασικών μετάλλων.
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ.
Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών
Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ.
Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών
Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων – κατασκευή ρολογιών κάθε είδους
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα και τους κινητήρες τους
Κατασκευή μοτοσυκλετών και ποδηλάτων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού
μεταφορών μ.α.κ.
Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ.
Ανακύκλωση

·          νέο εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών.
·          Βασικές και συμπληρωματικές εφαρμογές τυποποιημένου λογισμικού που αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
·          υπηρεσίες που απαιτούνται ούτως ώστε: να καταστούν λειτουργικές οι εφαρμογές λογισμικού & να υποστηριχθεί η επιχείρηση κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας των νέων εφαρμογών.
·          κόστη των συνδρομών σε παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
.
  

Integrated Urban Development Program for Argostoli Area


  

2/11/2005-16/2/2007   
Περιοχή εφαρμογής: ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Δήμος Αργοστολίου (περιοχή Λυκιαρδοπουλάτα – Λαϊκές Κατοικίες και ΒΙΠΕ)
 Για :
Ι) 92  άμεσα ωφελούμενοι: άνεργοι, υποαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
II) Επιχειρήσεις, που επιχορηγούνται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
III) Άνεργοι ή / και εργαζόμενοι (υποαπασχολούμενοι ή ετεροαπασχολούμενοι), που διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και ειδικότητες για να απασχοληθούν από τους φορείς, στην παροχή υπηρεσιών «Συμβουλευτικής».ωµένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα

  

·         διοργάνωση των συνεδριών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης  της κοινής γνώμης καθώς και δικτύωσης των ωφελουμένων.
·          \δημιουργία  των νέων θέσεων εργασίας για ανέργους και  τα άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων (π.χ. τα άτομα με αναπηρία κ.α.).
·          δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων από νέους ελεύθερους επαγγελματίες (αυτοαπασχόληση). 
·          υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης στα πιστοποιημένα ΚΕΚ (συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλοποίησης των προγραμμάτων από τα ΚΕΚ, της καταβολής εκπαιδευτικού επιδόματος και των αμοιβών για την  πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις ή φορείς).
·          καταβολή αμοιβής για την πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις, στα πλαίσια προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής πείρας και δεξιοτήτων (stage).
 

Για:  
1) Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση  σε νέες θέσεις εργασίας, για 18 μήνες (σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις) ή  για 24 μήνες (σε μεγάλες επιχειρήσεις) με τα εξής ποσά:
16 €/ημέρα για κάθε μισθωτό πλήρους απασχόλησης,
8 €/ημέρα για κάθε  μισθωτό μερικής απασχόλησης (από 4 ώρες και πάνω ημερησίως),
20 €/ημέρα για κάθε μισθωτό άτομο σε μειονεκτική θέση.
24 €/ημέρα για κάθε μισθωτό άτομο με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
2) Επιχορήγηση των νέων ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή η αυτοαπασχόληση των ανέργων που υπάγονται στο πρόγραμμα και δημιουργούν τη δική τους μικρή επιχείρηση, με τα παρακάτω ποσά:
9.000 € για κάθε νέο – νέα ελεύθερο επαγγελματία,
10.000 € για κάθε άτομο που είναι σε μειονεκτική θέση
12.000 € για τα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ).
3) Καταβολή επιδόματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας – stage (για 9 μήνες, 22 ημέρες ανά μήνα), ως εξής:
– Για τους ασκούμενους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 25 € μικτά / ημέρα
– Για τους ασκούμενους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 21 € μικτά / ημέρα4) Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος στους συμμετέχοντες στα προγράμματα κατάρτισης ως εξής:
 
3,50 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης – στους ανέργους

με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας
 
5,00 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης – στους καταρτιζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
πληθυσμού
 
1,80 € μικτό ανά καταρτιζόμενο υποαπασχολούμενο-εργαζόμενο.

Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους. 
5) Καταβολή επιχορήγησης στις επιχειρήσεις ή φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ύψους  μέχρι 1,80 € μικτό ανά ώρα πρακτικής εξάσκησης για  κάθε καταρτιζόμενο που συμμετέχει σ΄ αυτή.

Act Plan of Non Governmental Organizations

Έως 31/1/2007 
Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για :
Ι) ΜΗ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  με εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος,  πολιτισμού, προώθησης ισότητας ευκαιριών για άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων και προώθησης της ισότητας των δύο φύλων.
ΙΙ) Άνεργοι, άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ελεύθεροι επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων
(υπό προϋποθέσεις).
 

Απασχόληση  ανέργων, ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων ή / και ελεύθερων επαγγελματιών από ΜΚΟ.
Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας και δικτύωσης των ΜΚΟ.
Προμήθεια εξοπλισμού από ΜΚΟ.
Για:  
·          Προτάσεις  – Σχέδια Δράσεις με ανώτατο όριο προϋπολογισμού τις 30.000 €. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά το σύνολο των  δαπανών για την απασχόληση του προσωπικού, που αφορά τη δημιουργία νέας ή νέων θέσεων απασχόλησης και οι οποίες θα αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 των επιλέξιμων δαπανών.