Creation and Modernization of Handcraft Traditional Enterprises. Boost of Traditional Proffessions

17/8/2006-9/10/2006  
Περιοχή εφαρμογής: ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δήμος Θάσου ( Τα δημοτικά διαμερίσματα : Λιμένα, Θεολόγου, Καλλιράχης, Μαριών , Λιμεναρίων, Παναγίας, Ποταμιάς, Πρίνου, Ραχωνίου και Σωτήρος )
Δήμος Φιλίππων (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ζυγού , Κρυονερίου, Παλαιάς Καβάλας, Κορυφών , Λιμνιάς και Πολυνέρου )
Δήμος Χρυσούπολης (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ξεριά, Παραδείςου, Αβραμηλιάς, Διαλεχτού, Ζαρκαδιάς , Πέρνης , Πετροπηγής, Ποντολιβάδου, και Γέροντα.)
Δήμος Ορφανού (Τα δημοτικά διαμερίσματα: Ακροποτάμου, Γαληψού και Ποδοχωρίου )
Δήμος Ελευθερούπολης ( Το δημοτικό διαμέρισμα Χρυσοκάστρου ))
Δήμος Καβάλας ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Χαλκερού και Νέας Καρβάλης ( Λεύκη )
Δήμος Πιερέων ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Μεσσιάς και Πλατανότοπου )
Για : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
 

Ίδρυση νέων και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων Βιοτεχνικών μονάδων όπως οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης – Ενίσχυση παραδοσιακών επαγγελμάτων (βιοτεχνίες ξύλου, βαρελιών, χάλκινων ειδών, υφαντών, χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και διαφόρων άλλων χρηστικών ειδών ή ειδών λαϊκής τέχνης, οποιασδήποτε μορφής οικοτεχνίας παραδοσιακού χαρακτήρα και προσδιοριστικών προϊόντων της περιοχης παρέμβασης, άλλα προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερα τοπικά παραδοσιακά χαρακτηριστικά ή ενισχύουν τις υπόλοιπες αγροτικές δραστηριότητες κ.λ.π) με υποχρέωση ενσωμάτωσής τους στην Διεπαγγελματική Συνεργασία (Cluster) και σήμανση των προϊόντων τους.
 

Για:  
·          ίδρυση, επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          δημιουργία εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          σύνταξη μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης, η σύνταξη μελετών έρευνας αγοράς, η έκδοση των απαιτούμενων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, και οι προβλεπόμενες δαπάνες αμοιβής του επιβλέποντα μηχανικού, καθώς και δαπάνες ασφάλισης μηχανολογικού εξοπλισμού και απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ) στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
·          δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          παραγωγή διαφημιστικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
·          σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων, αφισών, σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd), καθώς και καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
 

Modernization of Meat Treatment Enterprises

17/8/2006-9/10/2006  
Περιοχή εφαρμογής: ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δήμος Θάσου ( Τα δημοτικά διαμερίσματα : Λιμένα, Θεολόγου, Καλλιράχης, Μαριών , Λιμεναρίων, Παναγίας, Ποταμιάς, Πρίνου, Ραχωνίου και Σωτήρος )
Δήμος Φιλίππων (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ζυγού , Κρυονερίου, Παλαιάς Καβάλας, Κορυφών , Λιμνιάς και Πολυνέρου )
Δήμος Χρυσούπολης (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ξεριά, Παραδείςου, Αβραμηλιάς, Διαλεχτού, Ζαρκαδιάς , Πέρνης , Πετροπηγής, Ποντολιβάδου, και Γέροντα.)
Δήμος Ορφανού (Τα δημοτικά διαμερίσματα: Ακροποτάμου, Γαληψού και Ποδοχωρίου )
Δήμος Ελευθερούπολης ( Το δημοτικό διαμέρισμα Χρυσοκάστρου ))
Δήμος Καβάλας ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Χαλκερού και Νέας Καρβάλης ( Λεύκη )
Δήμος Πιερέων ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Μεσσιάς και Πλατανότοπου )
Για : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
 

Εκσυγχρονισμό – επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης –   τυποποίησης προϊόντων ζωϊκής  παραγωγής. Ιδιαίτερα προβλέπονται ενισχύσεις υφιστάμενων επιχειρήσεων στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμών που προβλέπονται από την ΚΥΑ 450/2001 και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Όλες οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν προκαθορισμένες προδιαγραφές, να συμμετέχουν στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας και την Διεπαγγελματική συνεργασία,  θα φέρουν το ειδικό “σήμα” του Προγράμματος που θα σηματοδοτεί την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και που αποτελεί βασικό σημείο καινοτομίας καθώς  επίσης και την υποχρέωση για τροφοδότηση  στα Κέντρα Εστίασης και τα καταλύματα του Προγράμματος συνδέοντας τα τοπικά προϊόντα  με τον Αγροτικό  Τουρισμό.   
 

Για:  
·          Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          Βελτίωση ακινήτων.
·          Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
·          Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και λοιπών συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος.
·          Αγορά καινούργιων ειδικών οχημάτων αναγκαίων για τη μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.  Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          Αγορά των απαραίτητων επίπλων οργάνωσης του γραφείου διαχείρισης και εργαστηρίου.
 

Creation or Modernization of food enterprises

17/8/2006-9/10/2006
Περιοχή εφαρμογής: ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δήμος Θάσου ( Τα δημοτικά διαμερίσματα : Λιμένα, Θεολόγου, Καλλιράχης, Μαριών , Λιμεναρίων, Παναγίας, Ποταμιάς, Πρίνου, Ραχωνίου και Σωτήρος )
Δήμος Φιλίππων (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ζυγού , Κρυονερίου, Παλαιάς Καβάλας, Κορυφών , Λιμνιάς και Πολυνέρου )
Δήμος Χρυσούπολης (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ξεριά, Παραδείςου, Αβραμηλιάς, Διαλεχτού, Ζαρκαδιάς , Πέρνης , Πετροπηγής, Ποντολιβάδου, και Γέροντα.)
Δήμος Ορφανού (Τα δημοτικά διαμερίσματα: Ακροποτάμου, Γαληψού και Ποδοχωρίου )
Δήμος Ελευθερούπολης ( Το δημοτικό διαμέρισμα Χρυσοκάστρου )
Δήμος Καβάλας ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Χαλκερού και Νέας Καρβάλης ( Λεύκη )
Δήμος Πιερέων ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Μεσσιάς και Πλατανότοπου ))
Για : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
 

Ενίσχυση για την ίδρυση νέων ή βελτίωση ήδη υφισταμένων επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής (αρτοσκευάσματα, πίτες, χαλβάδες κλπ) ή/και ανάπτυξη και προβολή ειδών τοπικής γαστρονομίας που έχουν προκύψει μετά την πρώτη μεταποίηση. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι:
    Προϊόντα παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής-αρτοσκευάσματα-ζυμαρικά
    Παραδοσιακά ηδύποτα
    καθώς και άλλα προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερα τοπικά παραδοσιακά χαρακτηριστικά ή ενισχύουν τις υπόλοιπες αγροτικές δραστηριότητες.
 

 

Για:  
·          ίδρυση, επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          δημιουργία εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          σύνταξη μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης, η σύνταξη μελετών έρευνας αγοράς, η έκδοση των απαιτούμενων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, και οι προβλεπόμενες δαπάνες αμοιβής του επιβλέποντα μηχανικού, καθώς και δαπάνες ασφάλισης μηχανολογικού εξοπλισμού και απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ) στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
·          δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          παραγωγή διαφημιστικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
·          σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων, αφισών, σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd), καθώς και καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
 

ISO, HACCP Establishment

17/8/2006-9/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δήμος Θάσου (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Λιμένα,  Θεολόγου, Καλλιράχης, Μαριών , Λιμεναρίων, Παναγίας, Ποταμιάς, Πρίνου, Ραχωνίου και Σωτήρος )
Δήμος Φιλίππων (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ζυγού , Κρυονερίου, Παλαιάς Καβάλας, Κορυφών , Λιμνιάς και Πολυνέρου )
Δήμος Χρυσούπολης (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ξεριά, Παραδείςου, Αβραμηλιάς, Διαλεχτού, Ζαρκαδιάς , Πέρνης , Πετροπηγής, Ποντολιβάδου, και Γέροντα.)
Δήμος Ορφανού (Τα δημοτικά διαμερίσματα: Ακροποτάμου, Γαληψού και Ποδοχωρίου )
Δήμος Ελευθερούπολης ( Το δημοτικό διαμέρισμα Χρυσοκάστρου )
Δήμος Καβάλας ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Χαλκερού και Νέας Καρβάλης ( Λεύκη )
Δήμος Πιερέων ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Μεσσιάς και Πλατανότοπου ))
Για : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας ( ISO, HACCP, κλπ ), τόσο για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στα δίκτυα του Τοπικού Προγράμματος Ν. Καβάλας, όσο και για άλλες μεμονωμένες επιχειρήσεις που θα εντάσσονται όμως στη φιλοσοφία του προγράμματος.
Οι φορείς που θα προτείνουν «Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων-Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP)» έχουν την δυνατότητα πιστοποίησης μόνο κατά το Διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ 22000 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000. To ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1416 «Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων-Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP)», αφού πέρα των απαιτήσεων για τη διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων περιλαμβάνει τόσο τη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών όσο και τις διαχειριστικές διεργασίες του ISO 9001, όπως η ανάλυση δεδομένων και η συνεχής βελτίωση.
Για:  
·          Εκπόνηση μελετών έρευνας της αγοράς ως προς την διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης των τοπικών ποιοτικών προϊόντων.
·          Εκπόνηση λοιπών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας, σχετικές με την προώθηση στην αγορά τοπικών προϊόντων ποιότητας.
·          Τη σύλληψη και το σχεδιασμό νέων προϊόντων ποιότητας.
·          Προπαρασκευή αιτήσεων – φακέλων για την αναγνώριση ονομασιών προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης, βιολογικών προϊόντων, ιδιοτυπίας, εισαγωγή και ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας (ISO, HACCP, κ.λπ).
·          Το κόστος μελέτης των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
·           Το κόστος αρχικής πιστοποίησης και το κόστος ελέγχων από αναγνωρισμένους Οργανισμούς.
·          Κατάρτιση, από τον Οργανισμό ο οποίος πραγματοποιεί την πιστοποίηση, του προσωπικού των τελικών αποδεκτών για την εισαγωγή των συστημάτων ποιότητας.
·           Το κόστος δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (websites) σε νέους ή υφιστάμενους δικτυακούς τόπους
  

Cooperate to invest in Greece & Greek Islands

Coperation with Greek individuals could prove quite fruitful. See below, every day, all activities that Greek people get free funding for. New ideas are on the way! Comment to Express your Interest and get details.

Modernization of Plant Production Enterprises

17/8/2006-9/10/2006  
Περιοχή εφαρμογής: ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ(Δήμος Θάσου ( Τα δημοτικά διαμερίσματα : Λιμένα, Θεολόγου, Καλλιράχης, Μαριών , Λιμεναρίων, Παναγίας, Ποταμιάς, Πρίνου, Ραχωνίου και Σωτήρος )
Δήμος Φιλίππων (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ζυγού , Κρυονερίου, Παλαιάς Καβάλας, Κορυφών , Λιμνιάς και Πολυνέρου )
Δήμος Χρυσούπολης (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ξεριά, Παραδείςου, Αβραμηλιάς, Διαλεχτού, Ζαρκαδιάς , Πέρνης , Πετροπηγής, Ποντολιβάδου, και Γέροντα.)
Δήμος Ορφανού (Τα δημοτικά διαμερίσματα: Ακροποτάμου, Γαληψού και Ποδοχωρίου )
Δήμος Ελευθερούπολης ( Το δημοτικό διαμέρισμα Χρυσοκάστρου )
Δήμος Καβάλας ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Χαλκερού και Νέας Καρβάλης ( Λεύκη )
Δήμος Πιερέων ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Μεσσιάς και Πλατανότοπου))
Για : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
 

Εκσυγχρονισμό – επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης – τυποποίησης προϊόντων φυτικής  παραγωγής. Ιδιαίτερα προβλέπονται ενισχύσεις υφιστάμενων επιχειρήσεων στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμών που προβλέπονται από την ΚΥΑ 450/2001  και όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
 

Για:  
·          Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          Βελτίωση ακινήτων.
·          Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
·          Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και λοιπών συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος.
·          Αγορά καινούργιων ειδικών οχημάτων αναγκαίων για τη μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.  Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          Αγορά των απαραίτητων επίπλων οργάνωσης του γραφείου διαχείρισης και εργαστηρίου.
 

Modernization of Natural Resources Exploitation Enterprises

17/8/2006-9/10/2006  
Περιοχή εφαρμογής: ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δήμος Θάσου ( Τα δημοτικά διαμερίσματα : Λιμένα, Θεολόγου, Καλλιράχης, Μαριών , Λιμεναρίων, Παναγίας, Ποταμιάς, Πρίνου, Ραχωνίου και Σωτήρος )
Δήμος Φιλίππων (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ζυγού , Κρυονερίου, Παλαιάς Καβάλας, Κορυφών , Λιμνιάς και Πολυνέρου )
Δήμος Χρυσούπολης (Τα δημοτικά διαμερίσματα : Ξεριά, Παραδείςου, Αβραμηλιάς, Διαλεχτού, Ζαρκαδιάς , Πέρνης , Πετροπηγής, Ποντολιβάδου, και Γέροντα.)
Δήμος Ορφανού (Τα δημοτικά διαμερίσματα: Ακροποτάμου, Γαληψού και Ποδοχωρίου )
Δήμος Ελευθερούπολης ( Το δημοτικό διαμέρισμα Χρυσοκάστρου )
Δήμος Καβάλας ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Χαλκερού και Νέας Καρβάλης ( Λεύκη )
Δήμος Πιερέων ( Τα δημοτικά διαμερίσματα Μεσσιάς και Πλατανότοπου))
Για : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων που θα στηρίζονται στους τοπικούς φυσικούς πόρους της περιοχής παρέμβασης και θα αναδεικνύουν νέες καινοτόμους μεθόδους εκμετάλλευσής τους και  πιλοτικών εφαρμογών (π.χ καλλιτεχνική επεξεργασία σχιστολιθικής πλάκας , ξύλου και μαρμάρου) με σκοπό:

  • Την εισαγωγή της τεχνολογικής καινοτομίας και νέων πρακτικών εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της περιοχής παρέμβασης.
  • Την  ανάδειξη της αξίας των τοπικών φυσικών πόρων της περιοχής.
  • Την δημιουργία προτύπων Επιχειρήσεων εκμετάλλευσης φυσικών τοπικών πόρων για παραπέρα ανάπτυξη είτε σε ατομικό, είτε σε συλλογικό επίπεδο.
  • Την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

 

 

Για:  
·          Βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          Δημιουργία εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος.
·          Βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          Σύνταξη μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης, η σύνταξη μελετών έρευνας αγοράς, η έκδοση των απαιτούμενων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, και οι προβλεπόμενες δαπάνες αμοιβής του επιβλέποντα μηχανικού, καθώς και δαπάνες ασφάλισης μηχανολογικού εξοπλισμού και απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          Αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ) στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
·          Δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          Παραγωγή διαφημιστικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και καταχωρίσεις σε μηχανές αναζήτησης.
·          Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων, αφισών, σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd), καθώς και καταχωρίσεις σε μηχανές αναζήτησης.
 

Research companies Reinforcement

16/10/2006
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για : Επιχειρήσεις – Τεχνοβλαστοί.
 

Υποστήριξη ερευνητικών μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων εταιρειών «τεχνοβλαστών» (spin-off) που έχουν αντικείμενο την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια από άτομα υψηλού επιπέδου επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης ή και από ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με τη συνδρομή ιδιωτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών οργανισμών.
 

 

Για:  
·          Αρχικές επενδύσεις
·          Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών εξαιρετικού χαρακτήρα
·          Γενικές δαπάνες εκκίνησης της επένδυσης
 

Loan Cost for Investment Loans

1/9/2006-1/9/2008  
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για : Επιχειρήσεις (Υφιστάμενες, νέο-ιδρυόμενες ή υπό σύσταση),  οιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας εκτός αυτών που εξαιρεί ο Καν. 69/2001
 

Eπιδότηση του κόστους δανεισμού των τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα.
 

·         

Certification of Energy related Products

31/5/2006-30/9/2006  
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Για : Μεμονωμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων που έχουν έδρα στην Ελλάδα.
  

Οικονομική ενίσχυση με στόχο να ωθήσει παραγωγούς στην ενεργειακή πιστοποίηση των προϊόντων τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (πιστοποίηση ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων / κατασκευών, που παράγονται στη Ελλάδα).
Ο ενεργειακός εξοπλισμός και τα ενεργειακά προϊόντα των οποίων η αξιοπιστία και η απόδοση θα προσδιοριστούν ανήκουν σε τεχνολογικές κατηγορίες που είναι ώριμες για την ελληνική αγορά, χαρακτηρίζονται από εξασφαλισμένη ενδογενή παραγωγή και δεν οφείλουν ακόμα να ικανοποιούν υποχρεωτικές αναλυτικές απαιτήσεις, στo πλαίσιο της υφιστάμενης εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την πιστοποίηση της αξιοπιστίας και της ενεργειακής τους απόδοσης. Τέτοιες κατηγορίες είναι τα:
Ενεργητικά θερμικά ηλιακά συστήματα ως λειτουργικό σύνολο καθώς και οι
μεμονωμένοι ηλιακοί συλλέκτες.
Οικοδομικά προϊόντα του κτιριακού κελύφους, όπως θερμομονωτικά υλικά,
προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία, κουφώματα – υαλοπίνακες, κλπ.
Για:  
·          Προμήθεια υπηρεσιών δοκιμών
·          Δαπάνες μεταφοράς & εγκατάστασης ενεργειακού εξοπλισμού και προϊόντων
·          Δαπάνες απόκτησης σήματος ποιότητας από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης