Establishment of Touristic Offices
14/7/2006-25/9/2006  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Για : Φυσικά πρόσωπα (ανεξαρτήτως εάν έχουν ή όχι την ιδιότητα του γεωργού) , Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου (επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κ.ά.) Εξαιρούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Συλλογικούς φορείς ενώ προτεραιότητα θα έχουν τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας, όπου υφίστανται.
Δύο τοπικά γραφεία αγροτουρισμού, ένα για κάθε μία από τις χωρικές ενότητες της περιοχής παρέμβασης (ορεινής Άρτας και Αμβρακικού) όπου δεν έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα αντίστοιχο γραφείο. Τα δύο αυτά γραφεία (όπως και αυτό που έχει ήδη χρηματοδοτηθεί για την περιοχή ορεινής Πρέβεζας και Αχέροντα) θα έχουν την ευθύνη οργάνωσης της προσέλκυσης επισκεπτών στην περιοχή, την προώθηση του συγκεκριμένου προσφερόμενου τουριστικού πακέτου αλλά και την οργάνωση κλεισίματος δωματίων.
  

Για: 
·          δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
·          αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
·          διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          αγορά ειδικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού και ειδικού τουρισμού, όπως κατασκηνωτικού, αθλητικού, ορειβατικού, φυσιολατρικού (π.χ. εκτροφείου αρπακτικών πουλιών), ιαματικού, ορεινής ποδηλασίας, rafting, κανώ καγιάκ, καταδυτικού, ιππασίας (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς των ίππων), τοξοβολίας, πλωτής περιήγησης (συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ειδικών προδιαγραφών επαγγελματικού πλωτού μέσου και εξοπλισμού ασφαλούς πλοήγησης, δυναμικότητας μεταφοράς κατ΄ ελάχιστο 15 και κατά μέγιστο 30 επιβατών), καθώς και την αγορά εξοπλισμού ομάδων διάσωσης.
·          αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ενναλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας.
·          δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.
Το σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων και αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (CD κ.λπ).
Καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα πλαίσια των τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
·          δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
·          αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, video, DVD κ.λπ.) για τις υποδομές διανυκτέρευσης καθώς και για λοιπές επενδύσεις στην περίπτωση που τεκμηριώνεται πλήρως από τη δραστηριότητά τους.
·          κόστος δημιουργίας και ανάρτησης ενημερωτικής πινακίδας σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα.
 

Establishment or Improvement of Handscraft Enterprises
14/7/2006-25/9/2006 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Για : Φυσικά πρόσωπα (ανεξαρτήτως εάν έχουν ή όχι την ιδιότητα του γεωργού)
Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου
(επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κ.ά.)
Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μπορούν να είναι τελικοί αποδέκτες μόνο σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις 


Ενίσχυση δημιουργίας ή βελτίωσης μικρών επιχειρήσεων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ειδών παραδοσιακής τέχνης (υφαντικής, χειροτεχνίας, αγγειοπλαστικής, κηροποιίας, παραδοσιακών επίπλων, ξυλογλυπτικής, χαρακτικής, κ.ά.), τα οποία θα μπορούν να συνδυαστούν με τον τουριστικό κλάδο. Επίσης αφορά υλικά συσκευασίας για τοπικά προϊόντα (πήλινα, ψάθινα κ.ά.) καθώς και υλικά κατασκευής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής (ψάθινες κατασκευές, καλαμωτές, κατασκευές από ξύλο και σίδηρο-παραδοσιακά κάγκελα κ.ά.).  


Για: 
·          Δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
·          Αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
·          Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριμένης βιοτεχνικής δραστηριότητας / επιχείρησης.
·          Επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          Δημιουργία εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          σύνταξη μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης, η σύνταξη μελετών έρευνας αγοράς, η έκδοση των απαιτούμενων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, και οι προβλεπόμενες δαπάνες αμοιβής του επιβλέποντα μηχανικού, καθώς και δαπάνες ασφάλισης μηχανολογικού εξοπλισμού και απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          Αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ) στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
·          Δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια στην αντίστοιχη δράση της κατηγορίας 1.2.3
·          Σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων, αφισών, σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd), καθώς και καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
·          Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, DVD κ.λπ) μόνο για τις περιπτώσεις που ο εξοπλισμός αυτός συνδέεται άμεσα με ενέργειες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα της μονάδας.
·          κόστος δημιουργίας και ανάρτησης ενημερωτικής πινακίδας σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα.
 

Establishment or Improvement of Hostel Units
 24/8/2006-19/10/2006  
 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ (Βροντερό, Ελάτη, Καλόγηροι, Νεραϊδοχώρι, Περτούλι, Πύρρα)
ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
 (Θεόπετρα)
ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
 (Αηδόνα, Γλυκομηλιά, Καλογριανή, Παλαιοχώρι, Χρυσομηλιά)
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΙΑΚΑ
 (Γενέσι, Γοργογύρι, Ξυλοπάροικο, Πρόδρομος)
ΔΗΜΟΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ
 (Πιαλεία, Φιλύρα)
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
 (Καλονέρι)
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Αγία Παρασκευή, Ανθούσα, Καλλιρρόη, Κατάφυτο, Κρανέα, Πολυθέα, Στεφάνι, Χαλίκι))
Για : Φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα
Tην δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων. Οι ξενώνες θα προσφέρουν τη δυνατότητα διαμονής σε κτίσματα ήπιων κατασκευών, πλήρως εναρμονισμένων με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Με γνώμονα την ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, από την εφαρμογή της δράσης εξαιρούνται τα Δ.Δ. Ελάτης και Περτουλίου του Δήμου Αιθήκων για το λόγο ότι ο μεγάλος αριθμός κλινών (613 κλίνες) δημιουργεί φαινόμενα κορεσμού &
Tον εκσυγχρονισμό και επέκταση των υπαρχόντων καταλυμάτων
Για: 
·          δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
·          αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
·          διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο, το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ενναλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας. 
·          αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ενναλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας.
·          δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.
·          σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων και αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd κ.λπ).
·          Καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα πλαίσια των τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
·          δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·           εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
·          αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, video, DVD κ.λπ.) για τις υποδομές διανυκτέρευσης καθώς και για λοιπές επενδύσεις στην περίπτωση που τεκμηριώνεται πλήρως από τη δραστηριότητά τους
  

Establishment & Improvement of Coffee Houses
24/8/2006-19/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ (Βροντερό, Ελάτη, Καλόγηροι, Νεραϊδοχώρι, Περτούλι, Πύρρα)
ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
 (Θεόπετρα)
ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
 (Αηδόνα, Γλυκομηλιά, Καλογριανή, Παλαιοχώρι, Χρυσομηλιά)
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΙΑΚΑ
 (Γενέσι, Γοργογύρι, Ξυλοπάροικο, Πρόδρομος)
ΔΗΜΟΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ
 (Πιαλεία, Φιλύρα)
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
 (Καλονέρι)
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Αγία Παρασκευή, Ανθούσα, Καλλιρρόη, Κατάφυτο, Κρανέα, Πολυθέα, Στεφάνι, Χαλίκι))
Για : Φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.
Την δημιουργία, ανανέωση ή μετατροπή καφενείων με σκοπό την ανάδειξη ενός “δικτύου” καφενείων της περιοχής παρέμβασης.
  

Για:  
·          δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
·          αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
·          διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο, το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ενναλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας.
·          αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ενναλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Υ.Δ. Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
·          δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.
·          σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων και αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd κ.λπ).
·          Καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα πλαίσια των τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
·          δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
·          αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, video, DVD κ.λπ.) για τις υποδομές διανυκτέρευσης καθώς και για λοιπές επενδύσεις στην περίπτωση που τεκμηριώνεται πλήρως από τη δραστηριότητά τους
 

Establishment & Improvement of Coffee Houses
24/8/2006-19/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ (Βροντερό, Ελάτη, Καλόγηροι, Νεραϊδοχώρι, Περτούλι, Πύρρα)
ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
 (Θεόπετρα)
ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
 (Αηδόνα, Γλυκομηλιά, Καλογριανή, Παλαιοχώρι, Χρυσομηλιά)
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΙΑΚΑ
 (Γενέσι, Γοργογύρι, Ξυλοπάροικο, Πρόδρομος)
ΔΗΜΟΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ
 (Πιαλεία, Φιλύρα)
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
 (Καλονέρι)
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Αγία Παρασκευή, Ανθούσα, Καλλιρρόη, Κατάφυτο, Κρανέα, Πολυθέα, Στεφάνι, Χαλίκι))
Για : Φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.
Την δημιουργία, ανανέωση ή μετατροπή καφενείων με σκοπό την ανάδειξη ενός “δικτύου” καφενείων της περιοχής παρέμβασης.
   

Για:  
·          δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
·          αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
·          διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
·          επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο, το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, οι δαπάνες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ενναλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας.
·          αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που το αρμόδιο Υπουργείο ορίζει, τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη επένδυση που εξυπηρετούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά επισκεπτών ή για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ενναλακτικών μορφών τουρισμού, μόνο σε περιπτώσεις που τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα του εξοπλισμού αυτού (δυσκολία προσπελασιμότητας σε αγροτουριστικό κατάλυμα, οργανωμένες περιηγήσεις σε δύσβατες περιοχές, μεταφορά ειδικού εξοπλισμού κ.λπ) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Υ.Δ. Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.
·          δημιουργία χώρου προβολής τοπικών προϊόντων (εκτός γεωργικών) σε εγκαταστάσεις καταλυμάτων, χώρων εστίασης κ.λπ.
·          σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων και αφισών, καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd κ.λπ).
·          Καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα πλαίσια των τοπικών κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
·          δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
·          αγορά εξοπλισμού αναψυχής (τηλεοράσεις, video, DVD κ.λπ.) για τις υποδομές διανυκτέρευσης καθώς και για λοιπές επενδύσεις στην περίπτωση που τεκμηριώνεται πλήρως από τη δραστηριότητά τους
 

Creation & Modernization of native type Enterprises
24/8/2006-19/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Η δράση αφορά την «ΚΑΘΑΡΗ» περιοχή παρέμβασης LEADER+:
ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ (Βροντερό, Ελάτη, Καλόγηροι, Νεραϊδοχώρι, Περτούλι, Πύρρα)
ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
 (Θεόπετρα)
ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
 (Αηδόνα, Γλυκομηλιά, Καλογριανή, Παλαιοχώρι, Χρυσομηλιά)
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΙΑΚΑ
 (Γενέσι, Γοργογύρι, Ξυλοπάροικο, Πρόδρομος)
ΔΗΜΟΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ
 (Πιαλεία, Φιλύρα)
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
 (Καλονέρι)
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Αγία Παρασκευή, Ανθούσα, Καλλιρρόη, Κατάφυτο, Κρανέα, Πολυθέα, Στεφάνι, Χαλίκι)

Για : Φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.

LEADER     

Την δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό ή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της βιοτεχνίας. Η δράση θα υποστηρίξει επενδύσεις που στοχεύουν στην παραγωγή προϊόντων αξιοποιώντας την ντόπια τεχνική και εμπειρία αλλά και προϊόντα με ζήτηση στην αγορά αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία και τεχνική. Ως επιλέξιμες δραστηριότητες αναφέρονται οι παρακάτω που ενδεικτικά παράγουν προϊόντα όπως:
• υλικά κατασκευών (ξύλινα, μεταλλικά, κτλ)
• είδη εξοπλισμού
• είδη τυπογραφίας
• είδη ρουχισμού
 είδη αργυροχρυσοχοείας
 κτλ
  

Για:  
·          Τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
·           Την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανόμενων Telex, fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων ασφάλειας εγκαταστάσεων κ.λπ.
·          Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριμένης βιοτεχνικής δραστηριότητας / επιχείρησης.
·          Την επέκταση και βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, του περιβάλλοντα χώρου, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.
·          Τη δημιουργία εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος.
·          Τη βελτίωση της προσπελασιμότητας – σύνδεσης των επενδύσεων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, με μικρές παρεμβάσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης (πλακοστρώσεις, μικρά τεχνικά κ.λπ.), καθώς και τα λοιπά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση). Οι δαπάνες των έργων υποδομής δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, ενώ όταν η επένδυση περιλαμβάνει ένα έργο βασικής υποδομής μόνο το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
·          Τη σύνταξη μελετών και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως η σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης, η έκδοση των απαιτούμενων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, και οι προβλεπόμενες δαπάνες αμοιβής του επιβλέποντα μηχανικού, καθώς και δαπάνες ασφάλισης μηχανολογικού εξοπλισμού και απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
·          Την αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ) στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
·          Τη δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων.
·          Την εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
·          Το σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών και πληροφοριακών εντύπων, αφισών, σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (cd), καθώς και καταχωρήσεις σε μηχανές αναζήτησης.
Δεν χρηματοδοτούνται:
·          Απόκτηση οικοπέδων, εδαφικών εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αγορά, μίσθωση κ.λπ).
·          Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του φορέα επένδυσης.
·          Αγορά αναλώσιμων ειδών για τη λειτουργία της επένδυσης.
·          Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.
·          Λειτουργικά έξοδα (αμοιβές προσωπικού κ.λπ)
·          Ο φόρος προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των δαπανών της επένδυσης, όταν παρέχεται η νομοθετική δυνατότητα στην επιχείρηση για ανάκτησή του.
 

Networking of Rural Food Enterprises

24/8/2006-19/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ (Αγίου Νικολάου, Αθαμανία, Βροντερό, Γαρδίκι, Δέση, Δροσοχώρι, Ελάτη, Καλόγηροι, Νεραϊδοχώρι, Περτούλι, Πύρρα)
ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
 (Θεόπετρα)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (Αύρα, Βλαχάβα, Διάβα, Καστράκι, Κρύα βρύση, Μεγάλη Κερασιά, Ορθοβούνι)
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
 (Αμάραντος, Αμπελοχώρι, Καλομοίρα, Καστανιά, Ματονέρι)
ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
 (Αηδόνα, Γλυκομηλιά, Καλογριανή, Κλεινός, Παλαιοχώρι, Χρυσομηλιά)
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΙΑΚΑ (Γενέσι, Γοργογύρι, Ξυλοπάροικο, Πρόδρομος)
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ (Κορυδαλλός, Μαλακάσι, Παναγία, Πεύκη, Τρυγώνα)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ(Αγρελιά, Αρδάνι, Κουμαριά, Λιόπρασσο, Παλαιόπυργος)
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ (Ελληνόκαστρο, Πλάτανος, Ρίζωμα, Σπαθάδες)
ΔΗΜΟΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ (Πιαλεία, Φιλύρα)
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ (Άγιος Προκόπιος, Κοτρώνι, Παλαιοκαρυά, Πετροχώρι, Πύλη, Ροπωτό)
ΔΗΜΟΣ ΠΙΝΔΑΙΩΝ
 (Βαθύρρεμα, Βαλκάνο, Λιβαδοχώρι, Μεσοχώρα, Μοσχόφυτο, Νέα Πεύκη, Παράμερο, Πολυνέρι, Στουρναραίικα)
ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΦΑΙΩΝ
 (Γερακάρι, Καλλιθέα, Κονισκός, Λογγάς, Μαυρέλι, Φλαμπουρέσι, Φωτεινό)
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
 (Καλονέρι)
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (Αχλαδοχώρι, Γριζάνο, Διάσελλο)
ΔΗΜΟΣ ΧΑΣΙΩΝ (Αγιόφυλλο, Αγναντιά, Ασπροκκλησιά, Αχλαδέα, Γάβρος, Κακοπλεύρι, Οξύνεια, Σκεπάρι)
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Αγία Παρασκευή, Ανθούσα, Καλλιρρόη, Κατάφυτο, Κρανέα, Πολυθέα, Στεφάνι, Χαλίκι)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ (Μυρόφυλλο)
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ (Αρματωλικό, Κορυφή, Νεράιδα, Παχτούρι)

Για : Φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.

       

       

   

Την προώθηση δικτύων επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα (networks & clusters). Προβλέπεται η προώθηση δικτύων επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα του ξύλου, του επίπλου, στον τομέα των βιοτεχνιών κτλ (networks & clusters). Η δημιουργία cluster θέτει προϋποθέσεις ποιότητας για την ένταξη της κάθε επιχείρησης στην συνένωση και αποσκοπεί στην κοινή προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς, ωστόσο η κάθε παραγωγική επιχείρηση να απολύει την αυτοτέλεια της.
  Για: 
·          Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία cluster
·          Ενέργειες εμψύχωσης – ενημέρωσης σχετικών επιχειρήσεων
·          Τη σύσταση του Φορέα – νομικού προσώπου (συμβολαιογραφικά έξοδα κ.λπ).
·          Την εκπόνηση σχεδίου δράσης.
·          Κτιριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου νομικού προσώπου ( γραφεία, αποθήκες, χώροι συνεδριάσεων – συναντήσεων κ.λπ).
·          Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για εκθετήρια προβολής- προώθησης των προϊόντων των συνεργαζομένων επιχειρήσεων.
·          Δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών, εξοπλισμός εξασφάλισης ποιότητας (π.χ. παγολεκάνες) συστήματα διανομής, αυτοκίνητα μεταφοράς α΄ ύλης κ.λπ
·          Την κατάρτιση των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και του προσωπικού τους.
·          Εκπόνηση μελέτης έρευνας της αγοράς, μελέτης μάρκετινγκ για προώθηση των προϊόντων (γεωργικών και μη γεωργικών) του cluster.
·          Το κόστος δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (websites) σε νέους ή υφιστάμενους δικτυακούς τόπους.
·          Το κόστος ενεργειών προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων / προϊόντων του cluster (εκτός γεωργικού τομέα).
·          Τη διοργάνωση διαγωνισμών και τη βράβευση καλών πρακτικών και πρωτότυπων εφαρμογών.
Περιορισμοί: Ο αριθμός των επιχειρήσεων που μετέχουν στο cluster δεν μπορεί κατά κανόνα να είναι μικρότερος των 5 και παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη κρίσιμη μάζα για τη βιωσιμότητα του.
Δεν χρηματοδοτούνται δε:
·          Το κόστος ενεργειών προβολής και προώθησης για επιχειρήσεις / προϊόντα γεωργικού τομέα.
·          Βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την εφαρμογή του  cluster (χρηματοδοτούνται από άλλες δράσεις).
·          Λειτουργικές δαπάνες (αμοιβές προσωπικού κ.λπ).
·          Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) όταν παρέχεται η δυνατότητα για ανάκτησή του.
 

Protection & Rennovation of Architectural Monuments of Rural Areas (e.g. Windmills, bridges, monasteries etc.)

4/9/2006-31/10/2006 
   

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Για : Φυσικά  και Νομικά πρόσωπα και Συλλογικούς Φορείς

   

Tηv προστασία – αποκατάσταση και η ανάδειξη των αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου (π.χ μνημεία, ανεμόμυλοι, γεφύρια, βρύσες, μοναστήρια κ.α.) που έχουν αισθητική και ιστορική σημασία.
 Για:  
·          Μικρά έργα βασικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, εξηλεκτρισμός).
·          Εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου, τα οποία έχουν αισθητική και ιστορική σημασία (μνημεία, μύλοι, γεφύρια, βρύσες, μοναστήρια κ.λ.π.).
·          Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις ή βελτίωση / αναβάθμιση υφισταμένων (κατά προτεραιότητα χαρακτηρισμένων ως παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων) για τη δημιουργία μουσείων και κέντρων πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού απαιτούμενων για τη λειτουργία τους.
·          Καταγραφή πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων αγροτικής κληρονομιάς με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξή τους.
·          Αγορά εκθεμάτων που σχετίζονται με την τοπική αγροτική – πολιτιστική κληρονομιά κάθε περιοχής στα πλαίσια των μουσείων (π.χ. παραδοσιακές ενδυμασίες, κεντήματα, υφαντά, εργαλεία που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα σε αγροτικές εργασίες, παραδοσιακά μουσικά όργανα, γραπτά ιστορικά ή πολιτιστικά ντοκουμέντα κ.λ.π.).
·          Απαιτούμενες τεχνικές και λοιπές μελέτες και άδειες, δαπάνες επιβλέψεων, επιμετρήσεων κ.λ.π., το κόστος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του έργου και μόνο στις περιπτώσεις ιδιωτικών φορέων.
·          Δαπάνες προβολής στα πλαίσια των μουσείων (σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίων-αφισών – εκδόσεων, κόστος δημιουργίας σελίδων και δικτυακών τόπων κλπ)
 

  

Modernization of industrial units of handcraft.

9/8/2006-4/10/2006  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Δήμοι ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΑΣΣΗΡΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΜΑΔΥΤΟΥ, ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, καθώς και στα Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΚΟΛΧΙΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΥΝΩΝ του Δ.Λαγκαδά, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Δ.Βασιλικών, ΒΡΑΣΝΩΝ του Δήμου Αγίου Γεωργίου, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ, ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ του Δήμου Κορώνειας και ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ και ΒΟΛΒΗΣ του Δήμου Ρεντίνας.
Για : Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικούς φορείς
Αναβάθμιση, στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό υφισταμένων βιοτεχνικών μονάδων (χειροτεχνίας, οικοτεχνίας), μονάδων επεξεργασίας τοπικών πρώτων υλών , επιχειρήσεων μεταποίησης – τυποποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής και επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση, στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης. Αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση σχετικών επενδύσεων αποτελεί η συμμόρφωσή τους σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και η δικτύωση τους μέσω της συμμετοχής τους στο cluster μεταποιητικών επιχειρήσεων, που θα δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της ΑΝΕΘ.
  Για:  
·          Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
·          Κτίρια
·          Αγορές καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων
·          Αγορά λοιπού εξοπλισμού
·          Εγκατάσταση εξοπλισμού / δημιουργία εγκαταστάσεων
·          Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλιση ποιότητας
·          Μελέτες/ έρευνες
·          Λοιπές υπηρεσίες
·          Προβολή / διαφήμιση / προώθηση προϊόντος στις βιοτεχνικές και λοιπές επιχειρήσεις